Европейски фонд за регионално развитие & ОПИК


На 04.10.2018 г. "Си Ди Ел" ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.016-0003-C01 "Подобряване на производствения капацитет на "Си Ди Ел" ООД".

Проектът се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

Срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Стойността на проекта е 377 633,81 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 339 870,43 лв., а 37 763,38 са собствено финансиране, осигурено от бенефициента.


Целите на проекта са повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на “Си Ди Ел“ ООД и оптимизация на производствените процеси чрез внедряване на нови технологии и оборудване.

Проектът включва следните дейности:


1. Закупуване на ново високотехнологично оборудване, с което ще се постигне по-голяма производителност, ресурсна ефективност, по-нисък специфичен разход на енергия, по-ниско водопотребление, високо качество на крайния продукт и сведен до минимум брак.

Новото оборудване ще повиши иновационната активност на дружеството и ще осигури конкурентно и ефективно производство.


2. Aктуализация на системата за управление на качеството на "Си Ди Ел" ООД и ресертификация по стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Ре-сертификацията ще гарантира качество на продуктите, услугите и процесите и ще повиши конкурентността на дружеството.


3. Подобряване на качеството на съществуващи процеси и управлението на бизнеса в "Си Ди Ел" ООД чрез внедряване на базирано на ИКТ специализирано софтуерно приложение за проследяване на клиентски поръчки (заявки) и управление на парични средства.